Godišnjom Izjavom o fiskalnoj odgovornosti čelnici proračuna, proračunskih korisnika (i drugih obveznika) potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom/financijskim planom utvrđenih sredstava.

Izjava za 2015. sastavlja se u skladu sa zadnjim izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Izmjenama Uredbe o fiskalnoj odgovornosti: • izmijenjeni su čl. 6. i 11. Uredbe radi usklađivanja s novim Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru • rok čuvanja Izjave, priloga i sve ostale dokumentacije temeljem koje se daje Izjava skraćen je s 11 na 7 godina • zamijenjen je dosadašnji obrazac Upitnika novim (za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika) - promijenjen je dosadašnji prilog 2.a).

Upitnik sada obuhvaća 75 pitanja, dopunjen je sa šest novih pitanja (pod. red. br. 3., 11., 16., 23., 74. i 75.), deset pitanja je promijenjeno (red. br. 4., 5., 6., 8., 9., 13., 15., 24., 29. i 59.), a kod tri je pitanja dodan dio reference (red. br. 2., 8. i 15.).

Rokovi: čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna obvezan je predati Izjavu do 29. veljače nadležnom ministarstvu, čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna JLP(R)S do 29. veljače načelniku, gradonačelniku odnosno županu nadležne JLP(R)S, ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije i načelnici, gradonačelnici odnosno župani do 31. ožujka, Ministarstvu financija.

Uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti prilažu se: popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana.

 

Pročitajte više: FIP 2/2016, str. 200, mr. sc. I. Jakir-Bajo, A. Zorić, Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

Natrag