Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

 

Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru donesenim u srpnju 2015. propisano je da će se o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i aktivnostima unutarnje revizije izvještavati na godišnjoj razini sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Tako će izvještavanje o sustavima unutarnjih kontrola za 2015. po prvi puta biti provedeno u cijelosti putem podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Korisnici proračuna više nisu u obvezi Ministarstvu financija dostavljati posebna godišnja izvješća za 2015. o stanju financijskog upravljanja i kontrola (obrazac: GI-FUIK) i godišnja izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (obrazac: GI-UR).

 

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Godišnjom Izjavom o fiskalnoj odgovornosti čelnici proračuna, proračunskih korisnika (i drugih obveznika) potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom/financijskim planom utvrđenih sredstava. Izjava za 2015. sastavlja se u skladu sa zadnjim izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 119/15; u nastavku: Izmjene Uredbe).

Izmjenama Uredbe o fiskalnoj odgovornosti:

  • izmijenjeni su čl. 6. i 11. Uredbe radi usklađivanja s novim Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,
  • rok čuvanja Izjave, priloga i sve ostale dokumentacije temeljem koje se daje Izjava skraćen je s 11 na 7 godina,
  • zamijenjen je dosadašnji obrazac Upitnika novim (za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika) - promijenjen je dosadašnji prilog 2.a) i
  • Prilog 5. zamijenjen je novim Prilogom 5. (MIŠLJENJE UNUTARNJE REVIZIJE
    O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA ZA PODRUČJA KOJA SU BILA REVIDIRANA U ____________ GODINI).

Upitnik sada obuhvaća 75 pitanja , dopunjen je sa šest novih pitanja (red. br. 3., 11., 16., 23., 74. i 75.), deset pitanja je promijenjeno (red. br. 4., 5., 6., 8., 9., 13., 15., 24., 29. i 59.), a kod tri je pitanja dodan dio reference (red. br. 2., 8. i 15.).

 

Rokovi

Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna obvezan je predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. do 29. veljače nadležnom ministarstvu, čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna JLP(R)S do 29. veljače načelniku, gradonačelniku odnosno županu nadležne JLP(R)S, ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije i načelnici, gradonačelnici odnosno župani do 31. ožujka, Ministarstvu financija.

 

Sadržaj Izjave

Uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti prilažu se: popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana.

 

Izjave čelnika trgovačkih društava i drugih pravnih osoba

Od prošle godine čelnici trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S-a te čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više JLP(R)S također daju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Izjave za 2015. daju se do 31. ožujka.

JLP(R)S-i koji imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkog društva kojeg su zajednički osnovali, a od kojih niti jedan nema najveći udio u vlasništvu, obvezni su međusobno se dogovoriti kojem JLP(R)S-u predsjednici uprava trgovačkih društava dostavljaju Izjavu i prateću dokumentaciju. Kako bi takva trgovačka društva bila informirana o tome kojoj će jedinici predavati Izjavu, jedinice su dužne o dogovoru najkasnije do 29. veljače 2016. pisano izvijestiti trgovačko društvo, ali i Ministarstvo financija. JLP(R)S-i, koji su osnivači drugih pravnih osoba, također se moraju međusobno dogovoriti kojom JLP(R)S-u čelnici drugih pravnih osoba dostavljaju Izjavu i prateću dokumentaciju. I u tom slučaju o dogovoru su dužne najkasnije do 29. veljače 2016. pisano izvijestiti pravnu osobu na koju se dogovor odnosi te Ministarstvo financija.

Ako se JLP(R)S-i ne dogovore na prethodno opisani način, svaki JLP(R)S koji ima udio u vlasništvu trgovačkog društva ili je osnivač pravne osobe, ima obvezu provjeriti sadržaj Izjava i druge akte koje mu dostavi trgovačko društvo u vlasništvu više JLP(R)S-a, odnosno pravna osoba kojoj su osnivači više JLP(R)S-a.

 

Korisni linkovi

Na stranicama Ministarstva financija mogu se preuzeti dokumenti za izradu Izjave za 2015.:

http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti

Ministarstvo financija će i ove godine zaprimati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu kao i priloge isključivo elektronskim putem, prijavom na link koji će biti naveden na stranicama Ministarstva financija.

Na stranicama Ministarstva financija mogu se preuzeti dokumenti za izradu Izjave za 2015.:

 

Temeljni propisi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 139/10 i 19/14)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 78/15)

Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15)

 

 

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 2/15, mr. sc. I. Jakir Bajo, A. Zorić: Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015., str. 200

Natrag