Državni dužnosnici i službenici -  korištenje automobila, telefona i drugih prava

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja(Nar. nov., br. 37/16; u nastavku: Odluka), kojom su određeni državni dužnosnici i državni službenici i namještenici koji imaju pravo na korištenje službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije na teret sredstava državnoga proračuna Republike Hrvatske (u nastavku: RH) i utvrdila način odobravanja službenih putovanja.

Odluka se primjenjuje i na djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH, kao i na dužnosnike i zaposlenike u pravnim osobama kojima je osnivač RH (agencije, zavodi, fondovi i druge pravne osobe s javnim ovlastima), ako nije drugačije propisano posebnim propisom.

Državni dužnosnici svrstani su u tri skupine i to:

  • I skupinu: predsjednik Vlade RH, prvi potpredsjednik Vlade RH, potpredsjednik Vlade RH i ministri.
  • II. skupina: predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH, zamjenik ministra,glavni tajnik Vlade HR i predstojnik državnog ureda.
  • III. skupina: ravnatelj Porezne uprave,ravnatelj Carinske uprave, glavni ravnatelj policije,zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade RH, zamjenik glavnog tajnika Vlade RH, glavni državni rizničar, pomoćnici ministra, glasnogovornik Vlade RH i ravnatelj državne upravne organizacije.

Prava iz Odluke ostvaruju se ovisno o skupini u koju su dužnosnici svrstani, a u Odluci su navedeni i državni službenici koji imaju određena prava.

1. Službeni automobili

Službeni automobili koriste se isključivo za potrebe tijela. Ministri koriste automobil srednje klase sa ili bez službenog vozača, a dužnosnici II. i III. skupine automobil srednje ili niže klase, sa ili bez službenog vozača isključivo za službene potrebe. Štićene osobe koriste službeni automobil koji im je dodijeljen sukladno posebnim propisima.

Čelnik tijela može odobriti korištenje službenog automobila sa ili bez službenog vozača isključivo za službene potrebe državnom službeniku i namješteniku ovisno o djelokrug i vrstu poslova koji se obavljaju.

Internim aktom čelnik tijela je obvezan urediti način korištenja službenih automobila, posebno u dijelu vođenja putnih radnih listova te praćenja troškova po svakom službenom vozilu, ali na način da se službeni automobil sa službenim vozačem koristi samo izvan sjedišta tijela i isključivo za službena putovanja temeljem putnog naloga.

2. Službeni mobilni telefoni

Državni dužnosnici I. skupine mogu, bez ograničenja, koristiti službene mobilne telefone. Službene mobilne telefone s uključenim troškovima mobilnog interneta imaju pravo koristiti svi državni dužnosnici i državni službenici iz toč. II. i III. Odluke do iznosa od 400,00 kn, a čelnik tijela može posebnom pisanom odlukom odobriti korištenje službenog mobilnog telefona i drugim državnim službenicima i namještenicima, ako to zahtijevaju potrebe službe, s tim da mobilni telefoni moraju biti međusobno umreženi. Državni službenici iz toč. III. Odluke i službenici i namještenici iz toč. VII. st. 2. Odluke, mogu koristiti službene mobilne telefone do iznosa od 150,00 kn, a čelnik tijela može za pojedine državne službenike i namještenike pisanom odlukom odrediti korištenje službenih mobilnih telefona u manjem iznosu od utvrđenog. Na temelju obrazloženog zahtjeva neposrednog korisnika, čelnik tijela može pisanom odlukom odobriti prekoračenje propisanih iznosa, ako je to neophodno za obavljanje zadataka tijela.

3. Redovne zrakoplovne linije

Zrakoplovne putničke karte poslovnog razreda može koristiti predsjednik i potpredsjednici Vlade RH isključivo za službene potrebe. Drugi državni dužnosnici I., II. i III. skupine, državni službenici i namještenici u tijelima, kao i druge osobe koje putuju na teret sredstava državnog proračuna RH za službene potrebe, imaju pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte ekonomskog razreda.

Čelnik tijela može iznimno,pisanom odlukom odobriti korištenje putničke karte višeg razreda, isključivo za prekooceanske letove.

4. Poslovne kreditne kartice

Poslovne kreditne kartice mogu koristiti isključivo za službene potrebe državni dužnosnici, a za službene potrebe i državni službenici koji za to dobiju pisano odobrenje čelnika tijela. Kreditne kartice mogu se koristiti za plaćanje svih troškova obuhvaćenih putnim nalozima za putovanje u zemlji i inozemstvu, internim aktima tijela za obavljanje poslova iz djelokruga, kao i za plaćanje drugih troškova na koje osoba na koju glasi poslovna kreditna kartica ima pravo.

5. Sredstva reprezentacije

Pravo na korištenje sredstava reprezentacije imaju državni dužnosnici I. i II. skupine isključivo za službene potrebe, a iznimno, čelnik tijela može na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva odobriti korištenje sredstava reprezentacije i dužnosnicima III. skupine, ali isključivo za službene potrebe.

Internim aktom čelnik tijela obvezan je urediti način korištenja sredstava reprezentacije.

6. Službena putovanja

Službena putovanja moraju biti povezana s djelokrugom i zadacima tijela, a odobrava ih čelnik tijela ili osoba koju čelnik tijela za to ovlasti. Internim aktom čelnik tijela je obvezan detaljnije urediti način odobravanja i provedbe službenih putovanja.

Kategorija smještaja ne može biti viša od četiri zvjezdice, a čelnik tijela može na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva neposrednog korisnika odobriti smještaj više kategorije, ako je to neophodno za obavljanje zadataka tijela.

Čelnici tijela i pravne osobe obvezni su donijeti ili uskladiti interne akte u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

Natrag