U kojem roku treba izdati račun?

U praksi se često događa da, zbog svakakvih razloga, kupci na izdavanje računa od strane dobavljača čekaju i do nekoliko mjeseci, što rezultira često postavljenim pitanjima oko krajnjeg roka u kojem se račun mora izdati.

Jasan i nedvojben odgovor računovodstvenih i poreznih propisa na to pitanje svakako bi spriječio brojne nedoumice i probleme prilikom evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama, računanja rokova dospijeća, kao i postupaka plaćanja i naplate računa.

Podsjećamo da je odredbama Zakona o računovodstvu, Općeg poreznog zakona i Zakona o PDV-u propisana obveza poduzetnika/poreznog obveznika da za obavljenu isporuku dobara i/ili usluga odnosno za nastali poslovni događaj ispostavi račun odnosno izradi knjigovodstvenu ispravu. Na žalost, rok u kojem je to potrebno napraviti nije propisan, odnosno propisan je isključivo za pojedine vrste isporuka što također stvara određena nesnalaženja u praksi.

Naime, Zakonom o PDV-u propisuje se rok za izdavanje računa, ali samo kod isporuka dobara i usluga između poreznih obveznika iz različitih država članica. U tom dijelu, prema čl. 78. st. 3. Zakona o PDV-u i čl. 222. PDV Direktive, račun se mora izdati najkasnije petnaestog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je nastao oporezivi događaj za isporuke dobara obavljene u skladu s uvjetima utvrđenim čl. 41. st. 1. ovoga Zakona ili isporuke usluga za koje je primatelj obvezan platiti PDV u skladu s člankom 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

Rok za izdavanje računa propisan čl. 78. st. 3. Zakona o PDV-u (do 15. dana slijedećeg mjeseca) ne primjenjuje se na isporuke u tuzemstvu i sa trećim zemljama!

Ova odredba Zakona o PDV-u često se u praksi tumači pogrešno od strane poreznih obveznika, i to na način da se propisani rok (do 15. dana slijedećeg mjeseca) primjenjuje i kod izdavanja računa za isporuke između dva tuzemna porezna obveznika, ali i u svim drugim slučajevima.

Ipak, rok za izdavanje računa iz čl. 78. st. 3. Zakona o PDV-u primjenjuje se isključivo na isporuke dobara s otpremom poreznim obveznicima iz drugih država članica za koje se primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a prema čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u i obavljanje usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica EU za koje se mjesto obavljanja usluge utvrđuje prema temeljnom načelu iz čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u.

Prema tome, za sve ostale isporuke koje se obavljaju između tuzemnih poreznih obveznika, isporuke koje se obavljaju s osobama iz trećih zemalja, kao i isporuke na području EU, a koje se ne evidentiraju u okviru Obrazaca ZP i PDV-S, rok za izdavanje računa nije propisan.

Bez obzira na navedeno, odredbama računovodstvenih i poreznih propisa, jasno je propisano da se nakon obavljene isporuke dobara i usluga treba izdati račun. Naša preporuka je da se to obavi u najkraćem mogućem, odnosno razumnom roku.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag