U Nar. nov., br. 33/23 od 24.3.2023. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2023.

Zakon propisuje da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. te na isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuku ogrjevnog drveta, peleta, briketa i sječke, obavljene do 31. ožujka 2024.

Natrag