U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljene su sljedeće Uredbe o načinu izračuna posebnog poreza:

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića
Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Uredbe stupaju na snagu 1.1.2023.
Danom stupanja na snagu ovih Uredbi prestaju važiti: Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 33/20), Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Nar. nov., br. 148/20).

 

 

 

 

 

Natrag