U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljena je Uredba o poticanju ulaganja koja stupa na snagu 1.1.2023.

Ovom Uredbom osigurava se provedba Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 63/22). Uredbom se propisuje oblik i obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore  s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna iznosa državne potpore; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentacija koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 31/16 - 146/20).

Natrag