U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 3.1.2023.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov, br. 156/22), u čl. 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase: – Bezolovni motorni benzin 406,00 EUR/1000 l, – Dizelsko gorivo 353,00 EUR/1000 l, – Loživo ulje 21,00 EUR/1000 l.

Navedene visine trošarina primjenjuju se s danom stupanja na snagu Uredbe i određene su za razdoblje do 31.1.2023.

Pročišćeni tekst Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju možete pregledati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag