Što ulazi u nabavnu vrijednost dugotrajne materijalne imovine?

Računovodstveno postupanje, pa i utvrđivanje nabavne vrijednosti po kojoj će imovina biti evidentirana u poslovnim knjigama uređeno je računovodstvenim standardima (HSFI 6 i MRS 16) koje su obvezni primjenjivati svi poduzetnici.

Prema zahtjevima računovodstvenih standarda dugotrajna materijalna imovina početno se mjeri po trošku nabave koji uključuje:

 • nabavnu cijenu, carine i druga uvozna davanja, nepovratne poreze, nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata,
 • sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu upotrebu,
 • početno procijenjene troškove demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja mjesta na kojem je imovina smještena.

Troškovi koji se mogu izravno pripisati dovođenju imovine na mjesto i u radno stanje za namjeravanu upotrebu su:

 • troškovi plaća i drugih primanja zaposlenih koji proizlaze izravno iz gradnje ili nabave pojedine nekretnine, postrojenja i opreme,
 • troškovi pripreme gradilišta,
 • početni troškovi isporuke i pretovara,
 • troškovi ugradnje i montaže,
 • troškovi testiranja pravilnog funkcioniranja imovine (tj. procjene jesu li tehničke i fizičke značajke imovine takve da se može upotrijebiti za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe), te
 • honorari stručnjaka.

U trošak nabave dugotrajne materijalne imovine ne ulazi:

 • trošak otvaranja novog pogona,
 • trošak uvođenja novog proizvoda ili usluge (uključujući troškove oglašavanja i promotivnih aktivnosti),
 • troškovi poslovanja na novoj lokaciji ili s novom skupinom klijenata (uključujući troškove izobrazbe zaposlenih) i
 • administrativni troškovi i ostali opći troškovi.

U slučaju kada se dugotrajna imovina nabavlja izgradnjom ili proizvodnjom u vlastitoj izvedbi, trošak nabave utvrđuje se u visini stvarnih troškova proizvodnje odnosno izgradnje (troškovi izravnog materijala i rada, te fiksni i varijabilni opći troškovi proizvodnje). Pri tome se u trošak imovine ne mogu uključiti neuobičajeni iznosi otpadnog materijala, rada ili drugih resura.

Ako se nabava imovine financira iz kredita (zajma) u trošak nabave se mogu (veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa su obvezni) uključiti kamate i drugi troškovi posudbe samo u slučaju nabave kvalificirane imovine (imovine kojoj je potrebno znatno vremensko razdoblje, više od 1 godine, kako bi bila spremna za namjeravanu uporabu). No, s kapitalizacijom troškova posudbe treba prestati u trenutku

kada su dovršene sve bitne aktivnosti potrebne za pripremu kvalificirane imovine za njezinu namjeravanu uporabu (kada je dovršena fizička izgradnja imovine).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag