Raspored poreza na promet nekretnina na knjigovodstvenu vrijednost nekretnine

Prema zahtjevima nadležnih računovodstvenih standarda (HSFI 6 i MRS 16), dugotrajna imovina se u financijskim izvještajima poduzetnika početno mjeri po trošku nabave koji uključuje:

  • kupovnu cijenu, uključujući uvozne pristojbe i nepovratne poreze nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata,
  • sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu,
  • te početno procijenjene troškove demontaže, uklanjanja sredstva i obnavljanja mjesta na kojem je imovina smještena.

Prije svega, treba napomenuti da se u praksi često događaju situacije u kojima poduzetnici nabavljaju građevine s pripadajućim zemljištem bez da je kupoprodajnim ugovorom vrijednost zemljišta odvojena od vrijednosti građevine. U takvim slučajevima, kako bi se izbjegao nedopušteni obračun amortizacije na zemljište, potrebno je obaviti procjenu vrijednosti zemljišta i zasebno ga evidentirati u poslovnim knjigama poduzetnika.

Pod uvjetom da se u predmetnim slučajevima radi o prometu nekretnina koji se oporezuje porezom na promet nekretnina koji, kao nepovratni porez, ulazi u trošak nabave nekretnine, poduzetnik mora iznos tog poreza razmjerno rasporediti na građevinski dio nekretnine i pripadajuće zemljište. Osnovica za raspored pripadajućeg iznosa poreza na promet nekretnina je udio zasebnog dijela nabavne vrijednosti građevinskog dijela nekretnine i zasebnog dijela nabavne vrijednosti pripadajućeg zemljišta u nabavnoj vrijednosti nekretnine.  Navedeno prikazujemo na kratkom primjeru u nastavku.

Primjer rasporeda porezna na promet nekretnina na knjigovodstvenu vrijednost nekretnine

Društvo nabavlja poslovnu zgradu s pripadajućim zemljištem. Nabavna vrijednost poslovne zgrade iznosi 3.500.000,00 EUR, dok nabavna vrijednost pripadajućeg zemljišta iznosi 500.000,00 EUR. Radi činjenice da isporuka nekretnine ne podliježe plaćanju PDV-a, temeljem podnesene prijave prometa nekretnina, nadležna ispostava Porezne uprave ispostavlja rješenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u iznosu od 120.000,00 EUR. Za iznos nepovratnog poreza na promet nekretnina povećava se nabavna vrijednost nekretnine na način da se razmjerni dio ukupnog iznosa poreza koji se odnosi na cijelu nekretninu rasporedi odvojeno na nabavnu vrijednost građevinskog dijela kao i na nabavnu vrijednost pripadajućeg zemljišta. Osnovica za raspored pripadajućeg iznosa poreza na promet nekretnina je udio zasebnog dijela nabavne vrijednosti poslovne zgrade i zasebnog dijela nabavne vrijednosti pripadajućeg zemljišta u nabavnoj vrijednosti cijele nekretnine.

Izračun udjela u vrijednosti nekretnine:

  • ukupna nabavna vrijednost cijele nekretnine = 4.000.000,00 EUR;
  • udio poslovne zgrade u ukupnoj vrijednosti nekretnine = 3.500.000,00/4.000.000,00 = 87,50%;
  • udio zemljišta u ukupnoj vrijednosti nekretnine = 500.000,00/4.000.000,00 = 12,50%.

Raspored poreza na promet nekretnina:

  • ukupan iznos poreza na promet nekretnina = 120.000,00 EUR;
  • porez na promet nekretnina koji tereti nabavnu vrijednost poslovne zgrade = 120.000,00 x 87,50% = 105.000,00 EUR;
  • porez na promet nekretnina koji tereti nabavnu vrijednost zemljišta = 120.000,00 x 12,50% = 15.000,00 EUR.

Društvo korisni vijek trajanja poslovne zgrade procjenjuje na 20 godina te amortizaciju obračunava po stopi od 5% godišnje. Obračun amortizacije za prvu godinu korištenja poslovne zgrade iznosi 180.250,00 EUR ((3.500.000,00 + 105.000,00) x 5%).

Knjiženje:

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag