Prilagodba usporednih podataka iz 2022. u godišnjim financijskim izvještajima za 2023.

Službena valuta u Republici Hrvatskoj do 31.12.2022. godine bila je hrvatska kuna, pa su u skladu s time i svi iznosi u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima bili do 31.12.2022. iskazani u kunama. No, kako je od 1.1.2023. godine uveden euro, s tim danom trebalo je sve iznose u poslovnim knjigama iskazati u eurima, odnosno sve stavke imovine, obveza i kapitala koje se prenose u 2023. godinu trebalo je s 1.1.2023., prema pravilima propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, preračunati iz kuna u eure i zaokružiti.

U 2023. godini sve poslovne promjene bilježe se isključivo u eurima, pa će se i financijski izvještaji za 2023. godinu sastaviti u eurima.

Uz podatke koji su za 2023. godinu već iskazani u eurima, trebati će u bilanci, računu dobiti i gubitka i svim drugim GFI-ima za 2023. prikazati u eurima i usporedne podatke za prethodnu, 2022. godinu (iako su GFI-ima za 2022. ti podaci iskazani u hrvatskim kunama).

Kod preračunavanja stanja prenesenih iz 2022. u 2023. godinu, prvo su se preračunavali i zaokruživali iznosi u analitičkim evidencijama (salda konti kupaca i dobavljača, analitika materijalne imovine, robno i materijalno knjigovodstvo), a s tako preračunanim iznosima trebalo je usuglasiti iznose u glavnoj knjizi. Pritom su se kod mnogih poduzetnika pojavile razlike između zbroja iznosa pojedinih stavki u analitičkim evidencijama i iznosa istih tih stavki u financijskom knjigovodstvu. Te razlike je trebalo s 1.1.2023. godine saldirati, a saldo tih razlika proknjižiti u korist ostalih oporezivih prihoda ili na teret porezno priznatih rashoda.

Kod pripreme usporednih podataka za unos u bilancu na dan 31.12.2023., mogu se sve bilančne pozicije iz bilance na dan 31.12.2022. preračunati po propisanom tečaju, zaokružiti i usuglasiti na isti način kao i kod otvaranja početnih stanja na dan 1.1.2023. Poduzetnicima kod kojih nije bilo prekida povezanosti bilančnih pozicija, možda će biti jednostavnije u usporedne podatke prepisati iznose iz bruto bilance na dan 1.1.2023. godine (koji su već preračunani u eure i usuglašeni).

Temeljni kapital svih trgovačkih društava trgovački sud je s 1.1.2023. godine u sudskom registru iskazao u eurima, pa će ga u istom iznosu trebati iskazati i u usporednim podacima bilance (ako tijekom 2023. nije bilo promjena). Međutim, time nije provedeno usklađenje temeljnog kapitala i poslovnih udjela/dionica s izmijenjenim Zakonom o trgovačkim društvima koje su d.d.-i dužni napraviti do kraja 2023. godine, dok to d.o.o.-i i j.d.o.o.-i moraju provesti tek kod prve promjene društvenog ugovora (akta o osnivanju).

Kod pripreme usporednih podataka za račun dobiti i gubitka za 2023. godinu, poduzetnici će trebati prihode, rashode, dobit i druge stavke koje se iskazuju u ovom izvještaju iskazane za 2022. godinu u kunama, preračunati u eure i zaokružiti prema pravilima propisanim Zakonom, ali i usuglasiti s odnosnim pozicijama u bilanci (i ostalim izvještajima). Tako, primjerice, u usporednim podacima iznos neto dobiti u računu dobiti i gubitka treba biti identičan istom tom iznosu u pasivi bilance itd.

Na isti način treba pripremiti usporedne podatke za izvještaj o novčanim tokovima, a priljeve i odljeve novca te njihov saldo u eurima trebat će zaokružiti tako da iskazani iznos neto novčanog toka bude identičan iznosu neto novca iskazanom u aktivi bilance.

Jednako će trebati postupiti kod usporednih podataka u izvještaju o promjenama kapitala, a s iznosima u svim tim financijskim izvještajima trebati će uskladiti i iznose koji će se kao usporedni podaci prikazati u bilješkama, godišnjem izvješću i izvješću poslovodstva i svim dugim izvještajima za 2023. godinu.

Razlike koje su nastale s 1.1.2023. godine kod preračunavanja početnih stanja iz kuna u eure i usugašavanja trebalo je proknjižiti. Međutim, razlike koje nastanu preračunavanjem i usuglašavanjem usporednih podataka iz 2022. za unos u financijske izvještaje za 2023. godinu se ne knjiže.

O prilagodbi usporednih podataka iz 2022. u godišnjim financijskim izvještajima za 2023. godinu pisat ćemo detaljno u TEB-ovom časopisu Financije, pravo i porezi br. 12/23.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag