U Nar. nov., br. 38 od 5.4.2023. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca koji stupa na snagu 13. travnja 2023. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17), propisuje način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Postupci pokrenuti temeljem Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 93/15), dovršit će se sukladno odredbama toga Pravilnika.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 93/15).

Natrag