U Nar. nov., br. 38 od 5.4.2023. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca koji stupa na snagu 13. travnja 2023. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, broj 92/17).

Natrag