U Nar. nov., br. 41/23 od 14.4.2023. objavljen je Pravilnik o dodatnim uvjetima za pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu i neprofesionalnim korisnicima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 22.4.2023.

Pravilnikom se uređuju:

– dodatni uvjeti za pesticide koji se odobravaju samo za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu i popis oznaka opasnosti i upozorenja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008) za pesticide koji se zbog opasnih svojstava mogu odobriti samo profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu, jer sigurna primjena zahtijeva posebnu izobrazbu i obučenost primjenitelja,

– dodatni uvjeti za pesticide koji se mogu odobriti za uporabu neprofesionalnim korisnicima popis oznaka opasnosti i upozorenja te način procjene izloženosti kod neprofesionalne primjene pesticida koji ne smiju biti označeni oznakama opasnosti i oznakama obavijesti prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 zbog opasnih svojstava čija sigurna primjena zahtijeva izobrazbu propisanu za profesionalne korisnike

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaju važiti čl. 20. i 21. Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (Nar. nov., br. 141/21) i čl. 14.a Pravilnika o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (Nar. nov., br. 57/07, 119/09 i 142/12).

Natrag