U Nar. nov., br. 22 od 24.2.2023. objavljena je  Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tinjan i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Tinjan«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Tinjan (»Službene novine Općine Tinjan« broj 11/22).

Natrag