U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Darda (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2023.

Odluka propisuje porez na kuće za odmor te porez na korištenje javnih površina.

Natrag