Odgovornosti uprave (direktora) d.o.o.-a i j.d.o.o.-a

Uz brojne osobine koje treba imati uspješan menadžer, o kojima smo često pisali u TEB-ovom poslovnom infu, svaki direktor (član uprave), čak i kada se radi o mikro i malim poduzetnicima odnosno j.d.o.o.-ima i d.o.o.-ima, mora ispuniti uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD) i drugim propisima, te aktima i odlukama samog društva.

Tako se prema ZTD-u uprava d.o.o.-a i j.d.o.o-a može sastojati od jednog ili više direktora. Ako ih ima više, društvenim ugovorom može se odrediti da društvo zastupa samo jedan član uprave samostalno, više njih skupno ili jedan član zajedno s prokuristom. Članovi uprave i njihova ovlaštenja za zastupanje (kao i sve promjene) bez odgađanja se upisuju u sudski registar.

Tko može biti član uprave (direktor)?

Svaki član uprave mora biti potpuno poslovno sposobna fizička osoba, a ako članovi društva koji najčešće imenuju upravu namjerno ili zbog grube nepažnje postave osobu koja to ne može biti, odgovaraju solidarno za štetu. Društvenim ugovorom može se odrediti da upravu (direktore) u j.d.o.o-u i d.o.o.-u imenuje nadzorni odbor (ako ga ima), ili netko drugi.

Nedavnim dopunama ZTD-a propisani su dodatni uvjeti za članove uprave svih trgovačkih društva, pa tako i j.d.o.o.-a i d.o.o.-a. Član uprave više ne može biti osoba kažnjena za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, kao i kojoj je uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom. Evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave ustrojit će i voditi Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članstvo u upravi prestaje po sili zakona nastupe li nakon donošenja odluke o imenovanju člana uprave zakonom propisane okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme donošenja te odluke, priječile imenovanje. Drugi članovi uprave (i predsjednik nadzornog odbora, ako je ustrojen) dužni su bez odgađanja, od saznanja da su nastupile te okolnosti, podnijeti registarskom sudu prijavu radi upisa prestanka članstva toj osobi u upravi društva. Također, registarski sud će po službenoj dužnosti upisati u sudskom registru da je osobi prestalo članstvo u upravi te će o tome obavijestiti društvo kada sazna da je nastupila neka od tih okolnosti. Osim toga, članove uprave mogu svojom odlukom u svako doba opozvati članovi društva, a to je moguće i odlukom suda.

Svaki član uprave može dati ostavku, za što nije potrebna odluka članova društva.

Ovlasti i odgovornosti uprave (direktora)

Uprava (direktor) zastupa društvo, pa tako j.d.o.o i d.o.o. stječe prava i preuzima sve obveze koje zaključi uprava.  Uz propise, uprava mora poštovati i ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena društvenim ugovorom, odlukom članova društva i obveznim uputama nadzornog odbora (ako ga ima). Okolnosti u kojima d.o.o i j.d.o.o. mora imati nadzorni odbor propisuje ZTD, a društvenim ugovorom može se odrediti da će društvo imati nadzorni odbor i kada nema tu zakonsku obvezu. Ovaj odbor je dužan djelovati u interesu društva, pa može biti koristan članovima društva i upravi.

Načelno, uprava d.o.o.-a i j.d.o.o.-a je dužna voditi poslove sa pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovne tajne, a uz odgovornost za vođenje poslova, odgovara i za uredno vođenje poslovnih knjiga, vođenje poslova unutarnjeg nadzora i za izradu financijskih izvještaja društva, što je dodatno propisano i Zakonom o računovodstvu, te za zakonitu primjenu svih propisa.

Brojne odgovornosti uprave nije moguće navesti ukratko, pa ističemo da uz obavljanje svih temeljnih menadžerskih funkcija (planiranje, organiziranje, vođenje i upravljanje, kontrola i bavljenje kadrovima), u djelokrug odgovornosti uprave spada i:

  • zaštita imovine društva od propadanja, otuđenja, neovlaštenog, neprimjerenog i neučinkovitog korištenja, kroz ustroj i funkcioniranje sustava internih kontrola i internog nadzora, kako bi se pravodobno otkrile, a po mogućnosti i spriječile pogreške, propusti i prijevare,

  • procjena svih rizka i učinkovito upravljanje imovinom i svim drugim resursima društva,

  • realnost procjena i prosudbi uz odabir i primjenu računovodstvenih politika koje će realno i objektivno prikazivati stanje imovine i obveza, poslovanje i poslovne rezultate,

  • ustroj i organizacija računovodstvenih i drugih evidencija koje će osigurati valjanost, točnost i potpunost financijskih podataka i ispravnost primjene poreznih i drugih propisa, te zakonitost, realnost i objektivnost financijskih izvještaja i drugih izvješća, itd.

Odgovornost za štetu

Članovi uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici i  naročito su odgovorni za štetu ako suprotno ZTD-u vrate članovima društva ono što su uložili u društvo, isplate članovima društva kamate ili dividendu, upišu, steknu, uzmu u zalog ili povuku vlastite udjele društva ili nekoga drugoga društva, izdaju udjele prije nego što se za njih u cjelini uplati iznos za koji su izdani, razdijele imovinu društva, obave plaćanja nakon što nastupi nesposobnost društva za plaćanje, odnosno nakon što dođe do prezaduženosti društva i dr.

Nadalje je propisano da uz upravu za štetu u j.d.o.o.-u i d.o.o.-u odgovara (zajedno sa solidarnim dužnicima i članovima uprave) svatko tko koristeći svoj utjecaj u društvu navede upravu da poduzme nešto na štetu društva, njegovih članova, ili vjerovnika.

Međutim, uprava nije odgovorna ako primijeni pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika i ako postupa prema odluci glavne skupštine, pri čemu odobrenje nadzornog odbora ne isključuje njezinu odgovornost.  

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag