Odbitak pretporeza po ulaznim računima izdanim od poreznih obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

Vezano uz nastanak prava na odbitak pretporeza, Središnji ured Porezne uprave je donio mišljenje, Kl: 410-19/22-02/87, Ur. br.: 513-07-21-01-22-3 od 30.11.2022., temeljeno na presudi Suda Europske unije u predmetu C-9/20. U ovoj presudi Sud EU tumači primjenu odredbe čl. 167. Direktive o PDV-u. Naime, stajalište Europske komisije je da „… članak 167. Direktive o PDV-u povezuje trenutak nastanka prava na odbitak PDV-a i trenutak nastanka obveze obračuna tog PDV-a. Od tog pravila nije moguće odstupiti osim ako Direktiva o PDV-u ne predviđa tu mogućnost. Slijedom toga, PDV koji se naplaćuje na isporuke robe i usluga koje obavljaju porezni obveznici koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama iz članka 66. točke (b) Direktive o PDV-u njihovi kupci mogu odbiti samo ako od njih primi taj PDV kao dio plaćanja za obavljene isporuke. Države članice u ovom slučaju ne mogu predvidjeti drukčije pravilo za odbitak PDV-a.“

Odredba  čl. 167. Direktive o PDV-u preuzeta je u naš PDV sustav odredbom čl. 57. st. 1. Zakona o PDV-u, kojom je propisano da pravo na odbitak PDV-a (pretporeza) nastaje u trenutku kada nastaje obveza obračuna PDV-a koji se može odbiti. Iz spomenute presude Suda EU u predmetu C-9/20 proizlazi da porezni obveznik, koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja ili postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun. Slijedom navedenog, Središnji ured PU je u svom mišljenju od 30.11.2022. naveo da se dosadašnje postupanje, prema kojem je porezni obveznik koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja mogao koristiti odbitak pretporeza temeljem računa primljenog od poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama bez obzira je li taj račun bio plaćen, od 1. prosinca 2022. ne primjenjuje.

  • Porezni obveznik koji je u sustavu PDV-a, kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun.
  • Navedeno se primjenjuje na ulazne račune za isporuke primljene od 1.12.2022., koje se evidentiraju u Knjigu U-RA od 1.12.2022. i iskazuju u PDV obrascu za 12/22.  

Dodatno pojašnjenje dano je u mišljenju Središnjeg ureda PU, Kl: 410-19/22-02/87, Ur. br.: od 02.01.2023., u kojem je navedeno da se postupanje koje proizlazi iz navedene presude primjenjuje na primljene isporuke koje će porezni obveznik iskazati u prijavama PDV-a za razdoblja oporezivanja od prosinca 2022. godine nadalje, odnosno koje će unijeti u Obrazac U-RA od 1. prosinca 2022. nadalje. U tom smislu, navedeno postupanje primjenjuje se na primljene račune za isporuke dobara i usluga koje su obavili drugi porezni obveznici, koje se iskazuje u Obrascu U-RA od 1. prosinca 2022. nadalje.

Natrag