Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23; u nastavku: Pravilnik), koji stupa na snagu 1.7.2023., s tim da je rok za usklađivanje obračunskih isprava s odredbama Pravilnika do 1.10.2023.

Pravilnikom je propisan sadržaj obračuna isplaćene plaće, naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa, sadržaj obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti. Pored sadržaja obračuna isplaćene plaće, isplaćene naknade plaće i isplaćenih primitaka na temeljem radnog odnosa, Pravilnikom je propisan i sadržaj obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor te sadržaj obračuna otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti.

Obračun isplaćene plaće sadrži:

 • podatke o poslodavcu,
 • podatke o radniku,
 • razdoblje, odnosno mjesec za koji se plaća odnosno naknada plaće isplaćuje,
 • podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće te iznos plaće po tim osnovama, odnosno podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade i
 • podatke o vrstama, iznosima i datumu određenom za isplatu ostalih primitaka koji se u smislu Zakona o radu smatraju plaćom i koje poslodavac radniku isplaćuje u novcu ili u naravi na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, akta poslodavca ili ugovora o radu.

Obračun primitaka na temelju radnog odnosa koji se prema Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22; u nastavku: ZR) ne smatraju plaćom sadrži podatke o vrstama i iznosima primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa, te oznaku razdoblja (godina, mjesec, više mjeseci) za koji se primitak isplaćuje i sastavni je dio obrasca obračuna isplaćene plaće.

Obračun o isplaćenoj plaći mora sadržavati podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće, kao i iznos plaće po tim osnovama, odnosno podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade, a koji su to sve podaci i što oni sadrže propisano je čl. 3. Pravilnika. U obračunu plaće poslodavac nije obvezan navoditi one podatke koji, u razdoblju odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje, kod radnika ne postoje.

Podatak o obračunu primitaka na temelju radnog odnosa sadrži - podatak o vrsti ostvarenih primitka na temelju radnog odnosa - utvrđeni iznos za isplatu primitka na temelju radnog odnosa  i - datum određen za isplatu primitka na temelju radnog odnosa.

Obračun isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor sadrži podatke o poslodavcu, podatke o radniku, podatke o otpremnini i podatke o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, s tim da poslodavac nije obvezan navoditi one podatke koji, u razdoblju odnosno mjesecu za koji se otpremnina odnosno naknada za neiskorišteni godišnji odmor isplaćuje, kod radnika ne postoje.

Podaci o otpremni koje mora sadržavati obračun o isplaćenoj otpremnini propisani su čl. 5. Pravilnika, a podaci o naknadi za neiskorišteni godišnji propisani su čl. 6. Pravilnika.

Obračun primitaka na temelju radnog odnosa radnika koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu, koji se isplaćuju kao naknada troškova nastalih zbog obavljanja posla i koji se ne smatraju plaćom prema ZR-u, kao i obračun primitaka na temelju radnog odnosa radnika kojem se isplaćuju kao naknada ostalih troškova radnika i koji se isto tako ne smatraju plaćom u smislu ZR-a, sadrži iskazane iznose takvih primitaka, te oznaku mjeseca ili godine za koji se primitak isplaćuje i sastavni su dio obrasca obračuna isplate plaće

Obračun isplaćene plaće radnika upućenog na rad u inozemstvo, osim podataka o isplaćenoj plaći i ostvarenim satima rada sadrži i podatak o osnovici prema kojoj su obračunati doprinosi, ako je ta osnovica različita od iznosa plaće, te podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje. Obračun isplaćene plaće pomorca koji je član posade broda u međunarodnoj plovidbi, sadrži podatke o iznosu bruto plaće i o broju dana za koje pomorac ima pravo na dodatak te iznos pomorskog dodatka i podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće, otpremninu, odnosno naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je radniku uručiti dva obračuna i to:

 1. ukupan obračun plaće, naknade plaće, otpremnine, odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor sa propisanim sadržajem i
 2. obračun u propisanom sadržaju, koji ima snagu ovršne isprave i u kojem mora biti iskazan iznos neisplaćene plaće ili dijela neisplaćene plaće, neisplaćene naknade plaće ili dijela neisplaćene naknade plaće, neisplaćene otpremnine ili dijela neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor ili dijela neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor, koji mora sadržavati oznaku imena i prezimena i vlastoručni potpis ovlaštene osobe poslodavca, kao i podatak o danu dospjelosti plaće, naknade plaće, otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

U slučaju neisplate plaće ili dijela plaće, odnosno naknade plaće ili dijela naknade plaće, poslodavac je dužan radniku uručiti obračun s podacima propisanim čl. 8. Pravilnika, kao i u slučaju neisplate otpremnine ili dijela otpremnine odnosno neisplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor ili dijela naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

Obračunske isprave, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom, poslodavac je dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogle biti relevantne i obračunske isprave, dužan ih je čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Pri izradi obračuna plaće, naknade plaće i primitaka na temelju radnog odnosa radnika kao i  neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor može se koristiti:

 • obrazac obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac IP1)
 • obrazac obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor (obrazac IO1),

Kod neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće odnosno naknade plaće obvezno se mora koristiti:

 • obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac NP1).

Pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor, kao obvezni obrazac koristi se

 • obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor (obrazac NO1).

Svi navedeni obrasci otisnuti su u prilogu Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Poslodavac koji je dužan radniku uručiti dva obračuna, za prvi obračun u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće, otpremnine, odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor može na odgovarajući način koristiti obrazac IP1, odnosno obrazac IO1.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag