U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljena je Naredba o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (u nastavku: Naredba) koja stupa na snagu 3.1.2023.

Naredbom se određuju mjere za sprječavanje, kontrolu, nadziranje i iskorjenjivanje bolesti iz čl. 6. st. 1. Zakona o zdravlju životinja (Nar. nov., br. 152/22) te način financiranja.

Natrag