U Nar. nov., br. 18 od 15. veljače 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koji stupa na snagu dana 16. veljače 2023.

Radi sprječavanja zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe i s ciljem transparentnosti podataka o pravnim osobama u Zakon o trgovačkim društvima uvode se mehanizmi koji će, među ostalim, osigurati provjeru svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe te spriječiti osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela pranje novca i financiranje terorizma da djeluju kao dioničari, udjeličari ili direktori, uvodeći zahtjev za provjeru kriminalne prošlosti tih osoba, uključujući provjeru ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda.

Nadalje, izmjenama i dopunama Zakona briše se rok za usklađenje temeljnog kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) te uloga komanditora u komanditnom društvu (k.d.). Na taj način poduzetnici se rasterećuju dodatnih troškova koje bi inače imali u svezi usklađenja temeljnog kapitala, nominalnog iznosa poslovnih udjela te uloga komanditora prema odredbama Zakona koje su bile na snazi do 15. veljače 2023.

Prema tome, sukladno predmetnim izmjenama i dopunama Zakona, d.o.o. i j.d.o.o. usklađenje temeljnog kapitala moraju provesti tek prilikom prve promjene društvenog ugovora, statusne promjene ili promjene poslovnog udjela, a kod k.d.-a navedeno se treba provesti prilikom prve izmjene društvenog ugovora. Ovim postupkom se postiže eliminacija dodatnih javnobilježničkih troškova za potrebe usklađenja temeljnog kapitala jer će u tom slučaju javnobilježnički troškovi odgovarati troškovima koji bi nastali, sve kada društvo i ne bi provodilo usklađenje, što je i dodatno potvrđeno čl. 4. st. 2. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (Nar. nov., br. 17/23) koji stupa na snagu dana 22.3.2023.

Dioničkim društvima (d.d.) i dalje Zakonom o trgovačkim društvima stoji propisan rok za usklađenje temeljnog kapitala najkasnije u roku godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Napominjemo da d.d.-i odluku o usklađenju temeljnog kapitala mogu donijeti  na redovitoj godišnjoj skupštini na kojoj će se raspravljati o godišnjim financijskim izvještajima za 2022. i koja bi se trebala održati najkasnije do 31. kolovoza 2023, odnosno u roku osam mjeseci od završetka poslovne godine.

Natrag