U Nar. nov., br. 18 od 15. veljače 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji stupa na snagu dana 23. veljače 2023.

Izmjenama i dopunama Zakona rješavaju se sljedeća pitanja:

 • Kako bi se osigurala prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj mijenja se novčana jedinica praga ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva koji se koristi kao razgraničenje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava od samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, gornji iznos tražbine do kojega se provodi postupak mirenja, a iznad kojega se pokreće ovrha te iznosi prekršajnih odredbi.
 • Mijenja se pojmovno određenje stoke iz razloga što Zakon o stočarstvu („Narodne novine“, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.), na koji upućuje trenutno važeća definicija, više nije na snazi.
 • Uređuje se javni karakter Upisnika OPG-ova te šire propisuje svrha obrade i osnova za javnu objavu pojedinih podataka iz Upisnika OPG-ova.
 • Prijava promjena proizvodnih resursa u Upisniku OPG-ova uređena je kao neupravni postupak, čime se položaj OPG-ova u prijavi promjene proizvodnih resursa izjednačava s ostalim organizacijskim oblicima poljoprivrednika prema odredbama Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18., 42/20. i 127/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.).
 • Uvjeti obavljanja prodaje proizvoda OPG-ova na daljinu putem interneta usklađuju se s uvjetima Zakona o elektroničkoj trgovini („Narodne novine“, br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11., 30/14. i 32/19.).
 • Uređuju se opći uvjeti obavljanja djelatnosti OPG-a na način da se kao jedan od uvjeta, a u slučaju prebivališta na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, izrijekom propisuje uvjet boravišta na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Stambeni objekti u kojima se obavlja pojedina gospodarska djelatnost poljoprivrede izrijekom su navedeni kao proizvodni resursi OPG-a radi učinkovitijeg postupanja nadležne inspekcije u poduzimanju upravnih mjera i poduzimanju ovlasti iz domene prekršajnog prava.
 • U dijelu obavljanja dopunskih djelatnosti jasnije se propisuju uvjeti pod kojima se ostvaruju prava i izvršavaju obveze u vezi s obavljanjem dopunskih djelatnosti. U tom smislu propisuju se dvije odredbe o upisu i uvjetima za obavljanje dopunskih djelatnosti, a koje u bitnome odražavaju važeći sadržaj uređenja Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19.).
 • U dijelu uređenja odabira i izuzeća od organizacijskog oblika OPG-a zakonski tekst je nomotehnički dorađen u svrhu jasnijeg izričaja te je propisan kontrolni mehanizam za ispitivanje uvjeta organizacijskog obilježja OPG-a za one poljoprivrednike koji dobrovoljno odaberu organizacijski oblik OPG-a i pripadajući status jer se namjeravaju u idućoj kalendarskoj godini baviti gospodarskom djelatnosti poljoprivrede u ekonomskoj veličini gospodarstva većoj od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3.000,00 eura. U tom smislu jasnije se propisuju uvjeti za dobrovoljno stjecanje statusa OPG-a (podnošenje zahtjeva), kao i rok za provjeru ispitivanja uvjeta organizacijskog oblika OPG-a koji po službenoj dužnosti obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 • Također, propisuju se ograničenja uporabe pojedinih sastojaka u nazivu OPG-a, zatim nove odredbe o jeziku i razlikovanju naziva OPG-a te o osobnim imenima, imenima država i međunarodnih organizacija u nazivu OPG-a.
 • Nadalje, u dijelu uređenja sjedišta OPG-a jasnije se uređuju pretpostavke osnivanja dva ili više OPG-a na istoj adresi sjedišta (jasno razdvajanje resursa i obavljanja poljoprivredne djelatnosti) radi sprječavanja stvaranja umjetnih uvjeta prilikom prijave za korištenje mjera poljoprivredne politike.
 • Omogućava se članovima obiteljskog kućanstva da pružaju pomoć u radu na OPG-u i prodajom poljoprivrednih proizvoda OPG-a, u skladu s dosadašnjom praksom.
 • Propisuje se uvjet suglasne odluke svih članova, a u slučaju OPG-ova s jednim članom promjena je moguća uz suglasnost ranijeg nositelja, kako bi se na jasan i precizan način utvrdili uvjeti za promjenu odgovorne osobe koja upravlja OPG-om.
 • U odnosu na propisanu visinu iznosa izuzeća od ovrhe za one OPG-ove koji posjeduju životinje, visina iznosa sredstava za podmirenje potreba hrane i lijekova za životinje propisat će se odlukom ministra nadležnog za poslove poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i uprave na godišnjoj razini kako bi se u uvjetima dinamičnih promjena životnih i gospodarskih okolnosti omogućilo odgovarajuće preispitivanje i pravodobna reakcija sustava u skladu sa zbiljskim potrebama vremena.
 • Normativno se jasnije strukturiraju uvjeti za prestanak i promjenu statusa OPG-a, posebice u dijelu prestanka OPG-a po sili zakona, kako bi se otklonile nedoumice i nejasnoće u postupanju u dosadašnjoj praksi i dr.
Natrag