Ispravak računovodstvenih pogrešaka

Neovisno o namjeri društva da dosljedno primjenjuje računovodstvene standarde i uspostavi učinkovit sustav kontrola pri evidentiranju poslovnih događaja, u praksi često dolazi do nenamjernih pogrešaka. Takve pogreške uključuju učinke matematičkih pogrešaka, pogreške u primjeni računovodstvenih politika, previde ili pogrešno interpretiranje činjenica i prijevare. One narušavaju sliku objektivnog prikaza financijskog položaja i uspješnosti poslovanja društva te ih je svakako potrebno ispraviti.

Računovodstveni postupci u svezi ispravka pogreški prethodnog razdoblja određeni su zahtjevima HSFI-a 3 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške i istoimenog MRS-a 8.

Pogreške tekućeg razdoblja koje su u istom razdoblju i otkrivene ispravljaju se odmah, odnosno prije nego što se financijski izvještaji tog razdoblja odobre za izdavanje. Međutim, značajne pogreške ponekad se ne otkrivaju prije kasnijeg razdoblja. Tada se tako otkrivene pogreške prethodnog razdoblja ispravljaju retroaktivno u usporednim podacima prvog seta financijskih izvještaja odobrenih za izdavanje nakon njihovog otkrivanja. Retroaktivno prepravljanje označava ispravljanje pogreške prethodnog razdoblja kao da se ona nije niti dogodila, a obavlja se samo ako je moguće odrediti učinak te pogreške na prethodno razdoblje. Važno je napomenuti da se značajne pogreške prethodnog razdoblja ne smiju ispravljati na teret tekućih prihoda i rashoda. Prema tome, ako društvo primjerice tijekom srpnja 2023. utvrdi značajnu pogrešku nastalu u 2021. godini, ono neće ispravljati financijske izvještaje za 2021., nego će obaviti retroaktivni ispravak pogreške u financijskim izvještajima za 2023. i to prepravljanjem stanja imovine ili obveza te kapitala na pozicijama usporednih podataka za 2022. U tom slučaju društvo ne provodi knjiženja u poslovnim knjigama 2022., nego na pozicijama imovine ili obveza te kapitala (zadržane dobiti ili prenesenog gubitka) u poslovnim knjigama 2023. odnosno per 1.1.2023.

Značajne pogreške prethodnog razdoblja ispravljaju se retroaktivnim prepravljanjem u prvom setu financijskih izvještaja nakon otkrića pogreške, a ne ispravkom financijskih izvještaja prethodnog razdoblja!

Radi li se u konkretnom slučaju o značajnoj ili neznačajnoj pogreški društvo procjenjuje samostalno primjenjujući upute i smjernice navedene u HSFI-u 3 i MRS-u 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja.

Porezni učinci ispravljanja pogreški prethodnog razdoblja iskazuju se i objavljuju u skladu s MRS-om 12 - Porezi na dobit, a odnose se na iznos poreza na dobit koji će, ovisno o vrsti pogreške, društvo morati platiti ili za koji će tražiti povrat više preplaćenog (obračunanog) iznosa. Taj pripadajući porezni učinak, ovisno o namjeravanom postupanju društva može se manifestirati u dva različita oblika - kao odgođeni porez (odgođena porezna obveza ili imovina) ili tekući porez (obveza za porez na dobit ili potraživanje za više plaćeni porez na dobit).

U slučaju kada društvo porezne efekte ispravka računovodstvene pogreške prethodnog razdoblja iskazuje u poreznoj prijavi koja se podnosi u sljedećem razdoblju, porezni učinak iskazuje se kao odgođena porezna imovina ili obveza. S druge strane, kada porezni obveznik porezne efekte ispravka računovodstvene pogreške prethodnog razdoblja iskazuje u poreznim prijavama koje se podnose u tekućem razdoblju, porezni učinak iskazuje se kao kratkoročna obveza ili potraživanje za porez na dobit.

Podsjećamo da se ispravak porezne prijave može obaviti u roku od tri (3) godine od isteka roka za njeno podnošenje.

Napominjemo da je snimka webinara „Ispravak računovodstvenih pogrešaka prethodnog razdoblja“ održanog dana 5. lipnja 2023. dostupna za narudžbu na našim internet stranicama na sljedećoj poveznici: https://www.teb.hr/snimke-webinara/ispravak-racunovodstvenih-pogresaka-prethodnog-razdoblja-562023/.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag