U Nar. nov., br. 18 od 9.2.2022. objavljen je Zakon o socijalnoj skrbi, koji stupa na snagu 17. veljače 2022. godine.

Ovim Zakonom uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi, postupke za njihovo ostvarivanje, korisnike, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručne radnike u djelatnosti socijalne skrbi, evidencije, inspekcijski i upravni nadzor, financiranje djelatnosti socijalne skrbi te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.).

Natrag