U Nar. nov., br. 128 od 2.11.2022. objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi, a stupa na snagu 1. svibnja 2023. godine.

Natrag