U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.2.2022.

Zakonom se propisuje postupak notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva te prava i obveze nadležnih tijela u tom postupku.

Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP) (SL L 241, 17. 9. 2015.).

Stupanjem na snagu Zakona prestaje važiti Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (Nar. nov., br. 105/15).

 

 

 

 

 

 

Natrag