U Nar. nov., br. 46 od 15. travnja 2022. objavljen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi koji stupa na snagu dana 16. travnja 2022.

Vijeće Europske unije je donijelo Provedbenu odluku Vijeća (EU) 2022/382 od 4. ožujka 2022. o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine u smislu članka 5. Direktive 2001/55/EZ koja ima učinak uvođenja privremene zaštite (SL L 71, 4.3.2022.), a Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici održanoj 7. ožujka 2022., Odluku o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine.

Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se da osobe pod privremenom zaštitom ostvaruju naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi u istom opsegu kao i stranci pod supsidijarnom zaštitom i azilanti.

Predloženim zakonom osigurava se ostvarivanje naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi osobama pod privremenom zaštitom, u skladu s Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2022/382 od 4. ožujka 2022. o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine u smislu članka 5. Direktive 2001/55/EZ koja ima učinak uvođenja privremene zaštite (SL L 71, 4.3.2022.) i Odlukom o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. ožujka 2022.

Natrag