U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1.1.2023.).

Ovim Zakonom mijenjaju se odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura i u skladu sa Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22 – ispr.). Ovim Zakonom iznosi u kunama propisani Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19. i 34/22.) zamjenjuju se iznosima u euru, tako da izmjene i dopune Zakona obuhvaćaju rješenja kojima se, među ostalim, mijenja:

  • valuta temeljnog kapitala, dionica i poslovnih udjela,
  • najniži nominalni iznos temeljnoga kapitala, dionica i poslovnih udjela,
  • prag temeljnog kapitala kojim se određuje najveći broj članova nadzornog odbora,
  • visina temeljnog kapitala koja je potrebna za opoziv članova nadzornog odbora,
  • visina temeljnog kapitala koja je potrebna za postavljanje zahtjeva za imenovanje posebnih zastupnika društva u vezi postavljanja zahtjeva za naknadu štete,
  • visina temeljnog kapitala koja je potrebna za postavljanje prijedloga sudu radi imenovanja ili opoziva likvidatora odnosno promjene imenovanog revizora,
  • visina temeljnog kapitala koja je potrebna za podnošenje tužbe za pobijanje odluke o upotrebi dobiti,
  • visina temeljnog kapitala koja uvjetuje osnivanje nadzornog odbora,
  • visina nominalnog iznosa poslovnog udjela koji daje pravo glasa na skupštini društva te
  • visina novčanih kazni.
Natrag