U Nar. nov., br. 151/22 od 22. prosinca 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Sukladno ovim izmjenama i dopunama ustanova može imati dvojezični naziv i to na hrvatskom jeziku ispisan latiničnim pismom i na nekom stranom živom ili mrtvom jeziku ako je to propisano zakonom, uredbom ili na temelju rješenja ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

Bitna novost tiče se uvjeta za imenovanje ravnatelja ustanove. Od 1.1.2023. ravnatelj ustanove ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Sukladno čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 – 34/22) članom uprave ne može biti osoba:

 

  1. koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
  2. koja je kažnjena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka
  3. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana
  4. kojoj je u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane.

Dakle, ako postoje ove okolnosti upravno vijeće ili drugo ovlašteno tijelo ustanove dužno je razriješiti ravnatelja.

Natrag