U Nar. nov., br. 34 od 16.3.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji stupa na snagu 1. lipnja 2022. godine.

Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjer. tumačenje, 52/00. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19) je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, međutim, s obzirom na relativno česte izmjene zakonodavnog okvira na razini Europske unije, ovim izmjenama i dopunama uvode se rješenja iz Direktive (EU) 2019/1151 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 186, 11.7.2019.)

Ove izmjene i dopune Zakona omogućuju daljnji iskorak u digitalizaciji postupka upisa trgovačkih društava u sudski registar,  osuvremenjenje i olakšanje osnivanja podružnica trgovačkih društava tako da se sve potrebne doregistracije (upisi novih podataka i promjene podataka i dokumenata u sudski registar) trgovačkih društava te osnivanje i doregistracija podružnica mogu obaviti na daljinu. Ove izmjene i dopune Zakona omogućuju daljnji iskorak u digitalizaciji postupka upisa trgovačkih društava u sudski registar,  osuvremennjenje i olakšanje osnivanja podružnica trgovačkih društava tako da se sve potrebne doregistracije (upisi novih podataka i promjene podataka i dokumenata u sudski registar) trgovačkih društava te osnivanje i doregistracija podružnica mogu obaviti na daljinu. Također, uspostavlja se sustav razmjene podataka o diskvalificiranim direktorima s državama Europskog gospodarskog prostora kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima ili podružnicama te kako bi se spriječilo prijevarno ponašanje ili druge vrste zlouporaba.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (»Narodne novine«, br. 6/20.).

Natrag