U Nar. nov., br. 85/22 od 22.7.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.8.2022., osim čl. 58.a dodanog čl. 22. ovoga Zakona koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (tj. s 1.1.2023.) prestaje važiti čl. 58. izmijenjen čl. 21. ovoga Zakona.

Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

  • Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 348, 28. 11. 1992.),
  • Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15. 7. 2010.),
  • Direktiva (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU (SL L 188, 12. 7. 2019.).

Očinski dopust« u smislu Zakona je dopust zaposlenog ili samozaposlenog oca ili njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu, povodom rođenja djeteta, radi pružanja njege i podizanja tog djeteta.

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo, nakon rođenja djeteta, na očinski dopust u neprekidnom trajanju, ovisno o broju rođene djece: - od deset (10) radnih dana za jedno dijete, - od 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece. Zaposleni ili samozaposleni otac očinski dopust može koristiti do navršenih šest (6) mjeseci života djeteta pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava propisanih Zakonom. Zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti očinski dopust neovisno o radnopravnom statusu majke. Pravo na očinski dopust je neprenosivo.

Za vrijeme korištenja:

  • prava na rodiljni dopust iz čl. 12. ovoga Zakona ili prava na rad s polovicom punoga radnog vremena iz čl. 15. st. 1., 2. i 3. ovoga Zakona naknada plaće iznosi 100 % od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
  • prava na očinski dopust iz čl. 12.a ovoga Zakona naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
  • prava na roditeljski dopust iz čl. 14. st. 2. ovoga Zakona naknada plaće za prvih 6 (šest) mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih 8 (osam) mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja iznosi 100 % osnovice za naknadu plaće, a koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5 % proračunske osnovice mjesečno.
  • prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena iz čl. 15. st. 4. ovoga Zakona naknada plaće iznosi 110 % proračunske osnovice mjesečno.
  • prava iz čl. 16. ovoga Zakona novčana naknada iznosi 70 % proračunske osnovice mjesečno.
  • dopusta za slučaj smrti djeteta iz čl. 17. ovoga Zakona naknada plaće za puno radno vrijeme iznosi 100 % od osnovice za naknadu plaće, a koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5 % proračunske osnovice mjesečno.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj koji na dan koji prethodi danu započinjanja prava ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja u trajanju od najmanje devet (9) mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, za vrijeme korištenja prava prema Zakonu ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70 % proračunske osnovice.

Zaposlenom ili samozaposlenom roditelju naknada plaće odnosno novčana naknada utvrđena ovim člankom ne može iznositi manje od 70 % proračunske osnovice, neovisno o tome radi li u punom ili nepunom radnom vremenu.

Zaposleni roditelj, korisnik prava iz čl. 7. st. 2. podst. 3, 4. i 5. ovoga Zakona za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust iz čl. 12. ovoga Zakona ili prava na roditeljski dopust iz čl. 14. st. 2. ovoga Zakona ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena iz čl. 15. ovoga Zakona ili za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta iz čl. 17. ovoga Zakona ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70 % proračunske osnovice.

Pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70 % proračunske osnovice mjesečno ima zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete iz čl. 14. st. 2. podst. 2. ovoga Zakona nakon isteka šest (6) mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj odnosno osam (8) mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, kao i za vrijeme dopusta za slučaj smrti djeteta iz čl. 17. ovoga Zakona ako je smrt djeteta nastupila tijekom korištenja toga prava.

O zahtjevima za ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore koji nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu Zakona rješavat će se prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08, 110/08 ‒ ispravak, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20).

Osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona zatečene u korištenju prava na rodiljne i roditeljske potpore prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08, 110/08 ‒ ispravak, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20) nastavljaju koristiti ostvarena prava u skladu s tim Zakonom do isteka prava.

Korisnici koji su na dan stupanja na snagu Zakona zatečeni u korištenju prava na novčanu potporu u visini utvrđenoj čl. 24. st. 2., 3. i 5. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08, 110/08 ‒ ispravak, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20) od dana stupanja na snagu Zakona novčanu potporu ostvaruju u visini utvrđenoj Zakonom. Zavod će korisnicima od dana stupanja na snagu Zakona po službenoj dužnosti obračunavati novčanu potporu u visini utvrđenoj Zakonom.

O zahtjevima za ostvarivanje prava za koja je novčana potpora uređena Zakonom te koji su podneseni, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu Zakona rješavat će se prema odredbama Zakona, u dijelu koji se odnosi na visinu novčane potpore.

Natrag