U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.2.2022.

Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 2011/70/EURATOM od 19. srpnja 2011. o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom (SL L 199, 2. 8. 2011.).

Natrag