U Nar. nov., br. 141/22 od 6.12.2022. objavljena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 7.12.2022.

Uredbom se utvrđuju iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima i/ili trgovci na veliko ukapljenim naftnim plinom i/ili trgovci na malo ukapljenim naftnim plinom, smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Uredba se primjenjuje na sljedeće naftne derivate: – motorne benzine, – dizelsko gorivo, – plavi dizel, – smjesa propan-butan za spremnike UNP PB (ukapljeni naftni plin propan-butan), – smjesa propan-butan za boce sadržaja 7,5 kg i više, UNP PB (ukapljeni naftni plin propan-butan).

Prvi dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu Uredbe, a najviše maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od 14 dana.

Natrag