U Nar. nov., br. 130 od 7.11.2022. objavljena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja stupa na snagu 8.11.2022.

Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima i/ili trgovci na veliko ukapljenim naftnim plinom i/ili trgovci na malo ukapljenim naftnim plinom, smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Prvi dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu ove Uredbe, a najviše maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od 14 dana.

Natrag