U Nar. nov., br. 82 od 15.7.2022. objavljena je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, koja stupa na snagu 23. srpnja 2022. godine.

Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama utvrđeni su jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u javnim službama.

Natrag