Što su revizori dužni revidirati i o čemu sve trebaju izdati revizorsko mišljenje?

Revizija u Hrvatskoj uređena je Zakonom o reviziji (Zrev), Zakonom o računovodstvu (ZOR), Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), direktivama EU i dr. propisima. Ovim aktima određene su i obveze revizora u reviziji godišnjih financijskih izvještaja.

Tako su, u okviru revizije GFI-a, ovlašteni revizori dužni revidirati i obveznicima revizije izdati revizorsko mišljenje o:

  1. tome da li godišnji financijski izvještaji (GFI) pružaju istinit i fer prikaz u skladu s okvirom financijskog izvještavanja (računovodstvenim standardima) i jesu li u skladu s propisima;
  2. tome da li godišnji konsolidirani financijski izvještaji pružaju istinit i fer prikaz u skladu s okvirom financijskog izvještavanja i jesu li u skladu s propisima;
  3. godišnjem izvješću i konsolidiranom godišnjem izvješću, koje obuhvaća i:
  • izjavu o tome je li izvješće poslovodstva usklađeno s GFI za istu poslovnu godinu i je li to izvješće sastavljeno u skladu sa ZOR-om i ostalim propisima (na temelju znanja i razumijevanja stečenih tijekom zakonske revizije o revidiranom subjektu i njegovu okruženju, revizor treba izdati izjavu o tome je li utvrdio značajne pogrešne prikaze u izvješću poslovodstva. Ako ih ima, revizor je dužan opisati prirodu takvih pogrešaka),
  • mišljenje o dijelovima izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i o usklađenosti te izjave sa ZOR-om i GFI sastavljenima za isto izvještajno razdoblje, s izjavom o tome je li, na temelju znanja i razumijevanja poslovanja poduzetnika i njegova okruženja stečenog u okviru revizije, identificirao značajne pogrešne prikaze. Ako ih ima, revizor treba opisati prirodu takvih pogrešaka.
  • mišljenje o izvještaju o plaćanjima u javnom sektoru i konsolidiranom izvještaju o plaćanjima u javnom sektoru;
  1. tome je li izrađeno nefinancijsko izvješće i konsolidirano nefinancijsko izvješće, i obznaniti da li je ono uključeno u izvješće poslovodstva ili je sadržano u zasebnom izvješću (ovlašteni revizori i revizorska društva nisu u okviru zakonske revizije dužni revidirati nefinancijsko izvješće ni konsolidirano nefinancijsko izvješće);
  2. GFI-u poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva;
  3. promijenjenim GFI-ima kod (kad obveznik revizije nakon što objavi svoje izvještaje, utvrdi da su oni u značajnoj mjeri pogrešni i odluči ih promijeniti);
  4. rezultatima posebnih revizija prema ZTD-u, drugim propisima i Međunarodnim revizijskim standardima.

Osim revizorskog izvješća, ovlašteni revizori koji revidiraju subjekte od javnog interesa dužni su dostaviti posebno dodatno izvješće revizijskom odboru i upravnom ili nadzornom odboru.

Podsjećamo na kraju da je najvažniji dio revizorskog izvješća revizorsko mišljenje, koje može biti pozitivno, s rezervom ili negativno.

Postoji i četvrta opcija mišljenja - kada se ovlašteni revizor suzdrži od izdavanja mišljenja, no tada se smatra da revizija niti nije provedena.

Uz mišljenje, u revizorskm izvješću ovlašteni revizor je dužan upozoriti na sva druga važna pitanja koja nisu utjecala na njegovo mišljenje i od kojih se nije ogradio u revizorskom mišljenju, te navesti  sve značajne neizvjesnosti u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu dovesti u pitanje sposobnost za nastavak vremenski neograničenog poslovanja, te druge propisane podatke i informacije.

Revizorsko mišljene može biti pozitivno, s rezervom ili negativno. Međutim revizor se može i suzdržati od izdavanja mišljenja u kojem slučaju se smatra da revizija nije niti provedena.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag