U Nar. nov., br. 40 od 31. ožujka 2022. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu koji stupa na snagu 1.4.2022.

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19.

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu, a kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru ribarstva i akvakulture. Pritom su čl. 4. Pravilnika propisani uvjeti koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje potpore.

Zahtjev za potporu se podnosi na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo/). Prilikom podnošenja Zahtjeva korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 15. travnja 2022.

Natrag