U Nar. nov., br. 85/22 od 22.7.2022. objavljen je Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 30.7.2022.

Pravilnikom se propisuje sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku u računalnom programu u vlasništvu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i popunjava se na dan izvršenja inspekcijskog nadzora redoslijedom poduzetih radnji u provedbi inspekcijskog nadzora. Očevidnik se vodi o svakom obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama. Očevidnici za svako razdoblje od jedne kalendarske godine vode se zasebno.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora (Nar. nov., br. 66/15).

Natrag