U Nar. nov., br. 58 od 25. svibnja 2022. objavljen je Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu koji stupa na snagu 2. lipnja 2022., osim odredbi članka 10. stavka 1. točka 2. i stavka 2., članka 11. stavka 2. i 3., članka 12., članka 13. i članka 14. stavka 5. koje stupaju na snagu 1. svibnja 2023. godine.

Pravilnikom se propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju ministarstvu nadležnom za rad, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

Natrag