U Nar. nov., br. 58 od 25.5.2022. objavljen je Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, koji stupa na snagu 2. lipnja 2022. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju ministarstvu nadležnom za rad, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 50/19), osim odredbi članka 9. toga Pravilnika.

Natrag