U Nar. nov., br. 117/22 od 7.10.2022. objavljen je Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 15.10.2022.

Pravilnikom se propisuje način označavanja imena naselja, ulica i trgova te način obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Kućni brojevi zgrada određeni prema propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu Pravilnika, ukoliko isti u znatnoj mjeri otežavaju orijentaciju odnosno snalaženje po kućnim brojevima zgrada u naselju, ulici odnosno trgu, mogu se promijeniti u skladu s odredbama Pravilnika.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima (Nar. nov., br. 4/90 i 91/11).

Natrag