U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljen je Pravilnik o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 19.11.2022.

Pravilnikom se propisuje sadržaj matice zatvorenika, matice istražnih zatvorenika, matice maloljetnika i matice kažnjenika koje se vode u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i Centru za dijagnostiku u Zagrebu te središnje matice pri Središnjem uredu za zatvorski sustav uprave nadležne za zatvorski sustav, način vođenja i uvida te čuvanja upisanih podataka, kao i druga pitanja od značaja za praćenje zakonitog izvršavanja kazne zatvora, kazne maloljetničkog zatvora, mjere istražnog zatvora, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku, novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora izrečene u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku, mjere prekršajnog zadržavanja i odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod, te provedbu pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora i pojedinačnog programa postupanja.

Matice, osobnik, očevidnik i osobni list u pisanom obliku uskladit će se u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a elektronički oblik uskladit će se kada se za to ostvare pretpostavke.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima (Nar. nov., br. 96/06) i Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor (Nar. nov., br. 82/09).

Natrag