U Nar. nov., br. 22 od 23. veljače 2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama koji stupa na snagu dana 24.2.2022., uz iznimku određenih odredbi koje stupaju na snagu dana 13.2.2023.

Natrag