U Nar. nov., br. 53/22 od 6.5.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 7.5.2022.

Pravilnikom se propisuje da korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 7.3. do 1.6.2022. godine. Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u naprijed navedenom razdoblju korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 17.6.2022. godine, i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.

Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz čl. 7. st. 1. Pravilnika (tj. od 7.3. do 1.6.2022.), jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 27.6.2022. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s čl. 13. st. 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

U Prilogu 2. iza Lista G dodaje se Izjava o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva koja je tiskana u dodatku Pravilnika i njegov je sastavni dio.

U Prilogu 3. iza Obrasca 1. dodaje se Obrazac 1A. koji je tiskan u dodatku Pravilnika i njegov je sastavni dio.

U Prilogu 4. obrasci 22., 23., 25., 27. i 28. zamjenjuju se novim obrascima 22., 23., 25., 27. i 28. koji su tiskani u dodatku Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Natrag