U Narodnim novinama br. 8 od 19.1.2022. objavljen je Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji stupa na snagu 20. siječnja 2022.


Pravilnikom se utvrđuje oblik, sadržaj i način popunjavanja obrasca imovinske kartice te podnošenje i objava imovinske kartice od strane obveznika utvrđenih u članku 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 143/21).

Obveznici su dužni obrazac imovinske kartice popuniti potpuno i istinito, uz iznimku podatka o plaći partnera koja je poslovna tajna, a dužni su prijaviti imovinu stečenu po svim pravnim osnovama.

Imovinsku karticu može podnijeti obveznik koji je upisan u Registar obveznika koji vodi Povjerenstvo i koji ima otvoren korisnički račun na mrežnoj stranici Povjerenstva, a podnosi se isključivo popunjavanjem elektroničkog obrasca propisanog ovim Pravilnikom.

Podaci o imovini obuhvaćaju i podatke o opisu i približnoj vrijednosti imovine, načinu stjecanja imovine i izvorima sredstava kojima je stečena imovina, isplatiteljima primitaka i osobama prema kojima postoji obveza i potraživanje, kao i druge podatke nužne za usporedbu prijavljenih podataka s podacima pribavljenim od nadležnih tijela u postupku provjere podataka iz čl.

Obrazac imovinske kartice, sukladno čl. 6. Pravilnika, obuhvaća sljedeće osnovne rubrike podataka: opće informacije o obvezniku, njegovom partneru i maloljetnoj djeci, podatke o dužnostima i drugim poslovima obveznika, o članstvima i funkcijama obveznika u drugim pravnim osobama, podatke o prihodima i imovini obveznika, obveznikova partnera i obveznikove maloljetne djece. 28. Zakona.

Natrag