U Nar. nov., br. 37/22 od 23.3.2022. objavljen je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.3.2022.  

Pravilnik propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obvezu i rokove njihova podnošenja.

Odredbe Pravilnika se odnose na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz skupine I. definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici predaju financijske izvještaje u elektroničkom obliku Ministarstvu financija putem aplikacije s Referentnom stranicom Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a ta Referentna stranica se učitava u aplikaciju ovjerena potpisom odgovorne osobe.

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje za proračunsku godinu predaju i nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju.

Prvi financijski izvještaji na obrascima iz Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2022. godini.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21).

Natrag