Početno priznavanje ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

Način računovodstvenog evidentiranju troškova koji nastaju ulaganjem u poslovni prostor u zakupu, kod poduzetnika obveznika poreza na dobit, ovisi o tome terete li tako nastali troškovi zakupnika ili ih zakupnik zaračunava zakupodavcu, kao i o vrsti odnosno prirodi takvih troškova.

Ako je ugovorom o zakupu poslovnoga prostora, ili drugim međusobnim sporazumom, određeno da ulaganja koja će obaviti zakupnik idu na teret zakupodavca, tada zakupnik za ugovorena ulaganja u poslovni prostor ispostavlja račun zakupodavcu. Takva ulaganja se u poslovnim knjigama zakupnika evidentiraju kao rashodi razdoblja, dok se potraživanja za ista, temeljem ispostavljenih računa, evidentiraju u korist prihoda. U takvim situacijama, računi za obavljena ulaganja ispostavljeni od strane zakupnika prebijaju se s računima za zakup ispostavljenima od strane zakupodavca.

Ako je ugovorom o zakupu poslovnoga prostora ugovoreno da ulaganja koja će obaviti zakupnik idu na teret zakupnika, te da zakupnik za obavljena ulaganja neće teretiti zakupodavca, računovodstveni tretman ulaganja ovisi prvenstveno o njihovoj vrsti jer će ona odrediti terete li ulaganja rashode razdoblja ili dugotrajnu imovinu zakupnika.

Ako se radi o ulaganjima koja imaju obilježje tekućeg održavanja poslovnoga prostora (npr. ličenje zidova, lakiranje parketa, manji elektroinstalacijski radovi i sl.), zakupnik ih evidentira na teret rashoda razdoblja. Takvi tekući izdaci ne zadovoljavaju uvjete priznavanja kao stavke dugotrajne imovine navedene u zahtjevima nadležnih računovodstvenih standarda (HSFI 5 - Dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina, MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 - Nematerijalna imovina).

Kada bi ulaganja u tuđi prostor u zakupu zadovoljila uvjete priznavanja kao stavke imovine, potrebno je utvrditi radi li se o materijalnoj ili nematerijalnoj imovini. U pravilu se takva ulaganja u tuđu imovinu u zakupu evidentiraju u skupini dugotrajne nematerijalne imovine zakupnika jer se, zapravo, radi samo o pravu korištenja predmetnog ulaganja za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, a ne o stvarnom „fizičkom“ vlasništvu nad obavljenim ulaganjem (imovinom).

Na primjer, kada zakupnik u poslovni prostor u zakupu postavlja pregradne zidove (naravno, uz dozvolu zakupodavca) kako bi, za potrebe nesmetanog obavljanja svoje djelatnosti, od jedne velike prostorije napravio nekoliko manjih, nakon prestanka ugovora o zakupu ti zidovi u pravilu ostaju u poslovnome prostoru (ostaju u vlasništvu zakupodavca) jer su nakon ugradnje postali sastavni dijelovi poslovnoga prostora i, osim ako nije ugovoreno vraćanje poslovnoga prostora u prvobitno stanje, zakupnik ih neće ukloniti po svome izlasku iz poslovnoga prostora.  Ista analogija može se primijeniti i u slučajevima kada zakupnik ruši pojedine zidove kako bi od nekoliko manjih prostorija napravio jednu veću, te kod ostalih građevinskih/rekonstrukcijskih radova, ali i kod postavljanja, na primjer, instalacijskih mrežnih odnosno telekomunikacijskih vodova.

Prema tome, sva značajnija ulaganja u poslovni prostor u zakupu temeljem kojih ne dolazi do stvarnog „fizičkog“ vlasništva zakupnika nad tim ulaganjima, a koja zadovoljavaju zahtjeve HSFI-a 5 i MRS-a 38 za priznavanje kao stavke imovine, zakupnik u svojim poslovnim knjigama evidentira kao dugotrajnu nematerijalnu imovinu.

Sva ulaganja koja zakupnik obavi u poslovni prostor u zakupu, a koja nakon obavljenog ulaganja postaju njegovo stvarno „fizičko“ vlasništvo i za koja su zadovoljeni uvjeti priznavanja kao imovine navedeni zahtjevima HSFI-a 6 i MRS-a 16, zakupnik u svojim poslovnim knjigama evidentira kao dugotrajnu materijalnu imovinu.

Na primjer, kada bi zakupnik u poslovni prostor u zakupu ugradio uređaje ili postavio opremu i namještaj za koje je ugovorom o zakupu ugovoreno da nakon prestanka ugovora ostaju u vlasništvu zakupnika, tada bi predmetni uređaji, oprema i namještaj trebali biti evidentirani kao dugotrajna materijalna imovina zakupnika.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag