Ovlasti i odgovornosti direktora d.o.o.-a i j.d.o.o.-a

Uz brojne osobine koje treba imati uspješan menadžer, svaki direktor (član uprave), čak i kada se radi o mikro i malim poduzetnicima, mora ispuniti formalne uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), drugim propisima, te aktima i odlukama samog društva - kojima se može potanje urediti način rada uprave.

Prema ZTD-u, uprava d.o.o.-a i j.d.o.o-a može se sastojati od jednog ili više direktora. Ako ima više članova, društvenim ugovorom može se odrediti da društvo zastupa jedan član uprave samostalno, više njih skupno ili jedan član zajedno s prokuristom. Članovi uprave i njihova ovlaštenja za zastupanje (kao i sve promjene) se bez odgađanja upisuju u sudski registar.

Uz propise, svi članovi uprave moraju poštovati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena društvenim ugovorom, odlukom članova društva i obveznim uputama nadzornog odbora (ako ga ima). Okolnosti u kojima d.o.o i j.d.o.o. mora imati nadzorni odbor propisuje ZTD. No, i kada nema zakonsku obvezu, društvenim ugovorom može se odrediti da će ga društvo ipak imati. Ovaj odbor je  dužan djelovati u interesu društva, pa može biti koristan članovima i upravi. No i kada postoji nadzorni odbor, društvo uvijek zastupa uprava. Stoga d.o.o i j.d.o.o. stječe prava i preuzima obveze koje u ime društva sklopi uprava.

Uprava d.o.o.-a i j.d.o.o.-a je dužna voditi poslove sa pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovne tajne, a uz odgovornost za vođenje poslova, odgovara i za uredno vođenje poslovnih knjiga, vođenje poslova unutarnjeg nadzora i za izradu financijskih izvješća društva, što je dodatno propisano i Zakonom o računovodstvu. Tako u djelokrug odgovornosti uprave spada:

  • zaštita imovine društva od propadanja, otuđenja, neovlaštenog, neprimjerenog i neučinkovitog korištenja,
  • učinkovito upravljanje imovinom i svim drugim resursima, koje će rezultirati zadovoljavajućim financijskim rezultatom,
  • ustroj i funkcioniranje sustava internih kontrola i internog nadzora, praćenja izvješćivanja, kako bi se pravodobno otkrile i spriječile prijevare, pogreške i propusti,
  • realnost procjena i prosudbi te odabir i primjena takvih računovodstvenih politika koje će realno i objektivno prikazivati stanje, poslovanje i poslovne rezultate,
  • ustroj i organizacija računovodstvenih i drugih evidencija koje će osigurati valjanost, točnost i potpunost financijskih podataka te ispravnost primjene poreznih i drugih propisa,
  • zakonitost, realnost i objektivnost financijskih i drugih izvješća i dr.

Članovi uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici, a  naročito su odgovorni za štetu ako suprotno ZTD-u vrate članovima društva ono što su uložili u društvo, isplate članovima društva kamate ili dividendu, upišu, steknu, uzmu u zalog ili povuku vlastite udjele društva ili nekoga drugoga društva, izdaju udjele prije nego što se za njih u cjelini uplati iznos za koji su izdani, razdijele imovinu društva, obave plaćanja nakon što nastupi nesposobnost društva za plaćanje, odnosno nakon što dođe do prezaduženosti društva i dr.

Član uprave (direktor) ne može za svoj ni za tuđi račun bez suglasnosti članova društva (ili nadzornog odbora, ako ga ima) obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva, ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u drugome društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, ne može u prostorijama društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun i sl. Međutim, uprava nije odgovorna ako primijeni pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika i ako postupa prema odluci glavne skupštine, pri čemu odobrenje nadzornog odbora ne isključuje odgovornost.  

D.o.o. i j.d.o.o. (skupština) može od uprave tražiti da mu nadoknadi pričinjenu štetu, a takav zahtjev mogu postaviti i vjerovnici ako ne mogu naplatiti svoje tražbine.

Slično je propisano i da ako netko koristeći svoj utjecaj u društvu navede upravu  da poduzme nešto na štetu društva, njegovih članova, ili vjerovnika, odgovara društvu za štetu koja mu time bude pričinjena zajedno sa solidarnim dužnicima i članovima uprave.

Upravu u d.o.o.-u i j.d.o.o.o-u obično imenuju članovi društva (skupština), ili nadzorni odbor. Svaki član uprave (direktor) mora biti potpuno poslovno sposobna fizička osoba, a ako članovi društva namjerno ili zbog grube nepažnje postave osobu koja to ne može biti, odgovaraju solidarno za štetu.

Najavljenim izmjenama i dopunama ZTD-a predviđeno je da član i osnivač društva neće moći biti osoba osuđena za kaznena djela pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenje stečaja, pogodovanje vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, dok traju pravne posljedice osude. Ministarstvo pravosuđa ustrojiti će i voditi evidenciju tih osoba.

Članovi društva mogu svojom odlukom u svako doba opozvati članove uprave, a to je moguće i odlukom suda. Isto tako, svaki član uprave može dati ostavku, za što nije potrebna odluka članova društva.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag