U Nar. nov., br. 77/22 od 5.7.2022. objavljena je Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 16.7.2022.

Odlukom se utvrđuje Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) koja sukladno čl. 22. st. 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13, 98/19) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđene općim aktom HZZO-a kojim se utvrđuje osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala.

Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 65/22).

Natrag