U Nar. nov., br. 147 od 31.12.2021. objavljena je Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku  koja stupa na snagu 8. siječnja 2022.

Odlukom se utvrđuju se pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Natrag